NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Diplom i Skoleledelse

Med en Diplom i Skoleledelse fra Komponent får du praksisnær og målrettet uddannelse på diplomniveau for ledere i folkeskolen. Her får du mulighed for at styrke din ledelse og dit ledelsesmæssige arbejde på din egen skole og i relation til forvaltningen, skolebestyrelser og de øvrige aktører i og omkring folkeskolen. 

Med en Diplom i Skoleledelse fra Komponent styrker du din personlige og faglige udvikling, så du står stærkere i den organisatoriske og politiske styrede sammenhæng, du som leder i folkeskolen er en del af. Det er nemlig afgørende for, at du kan bidrage til at udvikle, skabe og forankre nye løsninger, der styrker din skole og øger elevernes læring og trivsel. 

Diplom i Skoleledelse består af tre grundmoduler, to moduler udviklet specielt til at understøtte ledere i folkeskolen og et speciale, hvor du arbejder med en skolespecifik ledelsesudfordring. 

  

Dit faglige og personlige udbytte

 • Viden om folkeskolens kerneopgave og skolelederens rolle heri
 • Indsigt i skolelederens handle- og mulighedsrum og de dilemmaer, der knytter sig til ledelse i og af folkeskolen
 • Viden om administration, jura og økonomi så du kan drifte og udvikle folkeskolen
 • Kompetencer til at udvikle faglige læringsmiljøer og styrke den pædagogiske praksis
 • Viden og værktøjer til at lede arbejdet med data, evaluering og kvalitet i folkeskolen
 • Indsigt i din egen ledelsesstil i forhold til at drive og udvikle folkeskolen
 • Et stærkt netværk med andre skoleledere. 

 

Som studerende på Komponents Diplom i Skoleledelse vil du opleve, at din daglige virkelighed inddrages i undervisningen og i opgaverne, så den spiller sammen med den nye teoretiske viden og faglige ballast, du også får med dig. Det er med til at sikre, at du let kan omsætte din nye viden og dine nye kompetencer til en bedre daglig ledelsespraksis og bruge din hjemmebane i organisationen som træningsbane for nye metoder og bedre måder at udøve ledelse på.

Uddannelsens opbygning

Diplom i Skoleledelse er en fleksibel uddannelse på diplomniveau målrettet ledere i folkeskolen. Hos Komponent er diplom i skoleledelse en faglig toning, der bygger på Den Offentlige Lederuddannelse. Udover de tre grundmoduler skal du bestå de to skolemoduler og skrive et skolefagligt speciale, hvis du vil have en diplom i skoleledelse. 

Diplom i Skoleledelses opbygning

Du kan tage modulerne i den rækkefølge, du har lyst til – og fordi der er fuld merit mellem diplom i ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse, kan du også skifte midt i dit uddannelsesforløb. Læs mere om sammenhængen mellem Diplom i Ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse her.

Tag enkelte moduler eller en samlet uddannelse

Hos Komponent kan du tage en fuld Diplom i Skoleledelse, eller du kan vælge et eller flere moduler, som imødekommer konkrete kompetenceudviklingsbehov, f.eks. i forhold til nuværende eller kommende udviklingsopgaver.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte moduler og klikke dig videre til aktuelle datoer og tilmelding.

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Vil du udvikle dig som leder – både fagligt og personligt? Vil du blive stærkere og skarpere på dig selv som leder i håndteringen af komplekse ledelsesopgaver på din egen måde?

Det personlige lederskab og forandring er for dig, der er offentlig leder, og som gerne vil stå stærkt og være bevidst om eget lederskab og -rolle i en kompleks hverdag præget af mange aktører og interesser.

På modulet kommer du tæt på dig selv som leder: Hvad motiverer dig? Og hvad er vigtigt for dig som leder at udstråle og handle på? I forlængelse af det lærer du også at kommunikere og formidle organisationens resultater og effekter til politiske interessenter, ligesom du lærer at oversætte og omsætte politiske mål og indsatser til dine medarbejdere og til organisationen.

På modulet arbejder du med følgende temaer:

 • Dit personlige lederskab i en offentlig kontekst under konstant forandring
 • Forståelsen af din egen ledelsespraksis i håndteringen af dilemmaer og udfordringer i den offentlige organisation
 • Din personlige ledelsesfortælling – at tydeliggøre dit eget ståsted og håndhæve dine værdier som leder
 • Det dynamiske ledelsesbegreb og lederen som rollemodel – magt, relationer, loyalitet og følgeskab
 • Intern ledelseskommunikation – teorier og metoder til at opnå engagement, følgeskab og medledelse i forandringsprocesser
 • Ekstern ledelseskommunikation – teorier og metoder til at kommunikere og formidle resultater og effekt til eksterne, politiske interessenter. 

Grundmodul 10 ECTS
Modulet er et grundmodul på Diplom i Skoleledelse og Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet giver 10 ECTS.

 

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Bliv i stand til at styrke samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere og få redskaberne til at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så I sammen kan løse kerneopgaven.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling giver dig konkrete værktøjer og grundlæggende viden om, hvordan du bedst udvikler din organisation. Du klædes teoretisk og praktisk på til at kunne håndtere komplekse og konkrete problemstillinger i ledelsesmæssige sammenhænge. Du arbejder også med at udvikle din egen ledelsespraksis.

Du får kompetencerne til at se udviklingsmulighederne i din medarbejdergruppe og sammen med dem få etableret stærke faglige fællesskaber, der kan være grobund for udvikling og læring omkring den fælles offentlige opgaveløsning. Derudover lærer du at skabe, vedligeholde og udvikle meningsfulde og udviklende relationer og dialoger med dine medarbejdere samt at håndtere konflikter og forskelligheder i en lederrolle balanceret mellem formel autoritet og følgeskab.

På modulet arbejder du med følgende temaer:

 • Personalelederens rum og muligheder inden for de politiske, ledelsesmæssige og organisatoriske rammer 
 • Det professionelle samarbejde mellem leder og medarbejdere 
 • Ledelse af faglige og professionelle læringsmiljøer med høj trivsel og fokus den fælles opgaveløsning
 • Samtaler og ledelse tæt på – hvordan man som offentlig leder skaber rum for resultatopfølgning, konfliktløsning, feedback og læring i organisationen
 • Personale- og kompetenceudvikling i tråd med organisationens visioner og retningslinjer 

Grundmodul 10 ECTS
Modulet er et grundmodul på Diplom i Skoleledelse og Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet giver 10 ECTS.

 

Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)

Som offentlig leder skal du kunne navigere og handle strategisk og helhedsorienteret i samspillet mellem ledelse, organisation og omverden.

Organisation, udvikling og samskabelse giver dig kompetencerne til at lede og styre inden for de vilkår og rammer, der er for offentlige organisationer. Du lærer, hvordan du som offentlig leder læser og navigerer i en organisation, kendetegnet ved strukturer, processer, kulturer – og ikke mindst en politisk styring. Og hvordan du aktivt bruger disse vilkår og rammer som led i din strategiske, styringsmæssige ledelsesopgave.

Du får samtidig værktøjerne til at identificere, analysere og finde løsninger på de problemstillinger og dilemmaer, der opstår i forbindelse med de reformbølger, forandrings- og udviklingsmekanismer, der er hverdag for alle offentlige organisationer.

På modulet arbejder du med følgende temaer:

 • Offentlige organisationer og deres strukturer, processer og kulturer med blik for udvikling af den strategiske ledelseskapacitet
 • Velfærdsudvikling i samspillet mellem forskellige, foranderlige styrings- og udviklingslogikker i den offentlige sektor, og hvordan den offentlige leder agerer heri
 • Velfærdsledelse som strategisk udvikling mellem styring, forvaltning og samskabelse, og hvordan den offentlige leder udøver organisatorisk og tværorganisatorisk proces- og opgaveledelse med fokus på offentlig værdiskabelse.

Modulet er et grundmodul på Diplom i Skoleledelse og Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet giver 10 ECTS.

 

Pædagogisk, didaktisk og databaseret ledelse (10 ECTS)

Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.

Pædagogisk, didaktisk og databaseret ledelse styrker du dine kompetencer til at arbejde med pædagogisk og didaktisk ledelse på et vidensbaseret grundlag. Vi sætter bl.a. fokus på, hvordan du kan organisere og lede ressourcepersonernes arbejde, så I skaber den bedst mulige praksis for elevernes læring.

Du lærer også at forholde dig til den store mængde data, du har til rådighed, og oversætte data til ny hverdagspraksis til gavn for skolens elever.

Og endelig lærer du at stå i spidsen for professionelle læringsfællesskaber og mestre balancen mellem på den ene side at udvise stærkt lederskab og på den anden side være åben over for input fra medarbejdere og teams.

På modulet arbejder du med følgende temaer: 

 • Ledelse af pædagogisk og didaktisk forankring i skolen og professionelle læringsfællesskaber
 • Ledelse af skolens ressourcepersoner og samarbejde med skolens teams
 • Data og evidens i skoleudviklingen samt analyse af data
 • Datainformeret læringsledelse: Observation, feedback og ledelsesmæssig sparring på undervisning og elevernes læring. 

Modulet er et obligatorisk skolemodul på Diplom i Skoleledelse og et valgmodul på Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet giver 10 ECTS.

 

Skoleledelse (5 ECTS)

Få ny viden og kompetencer, så du kan lede folkeskolens økonomi og udvikling med udgangspunkt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke.

På Skoleledelse styrker du dine kompetencer til at lede skolens økonomi, udvikling og samarbejdet med eksterne aktører.

Som skoleleder er du ansvarlig for en større kommunal virksomhed, som både i politisk, administrativ og institutionel sammenhæng er meget kompleks. Det forventes, at du har styr på de formelle love, aftaler og bestemmelser, så du kan træffe korrekte beslutninger og prioriteringer om skolens udvikling. En undersøgelse fra Komponent viser, at manglende indsigt i de forvaltningsmæssige regler og principper udfordrer skolelederne, og at de efterspørger mere viden om det formelle grundlag for skolens virke.

På modulet tager vi afsæt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke, og du får teoretisk og praktisk viden, som gør dig i stand til at udøve kompetent ledelse inden for de klassiske forvaltningsretlige regler og principper. Du lærer også at forstå og lede i snitfladerne mellem folkeskolens formål og servicelovens krav om en sammenhængende børne- og ungepolitik.

Du opnår også forståelse for de tværgående juridiske og styringsmæssige rammebetingelser og din egen styringspraksis og udviklingszoner i feltet mellem skoleledelse, forvaltning, kommunalbestyrelse og skolebestyrelse.

Og endelig styrkes du i rollen som arbejdsgiver inden for de arbejdsretlige rammer. Du lærer at forstå det personalejuridiske grundlag for f.eks. ansættelser, sygesamtaler, vanskelige samtaler og afskedigelser, og du får indblik i, hvordan formelle samarbejdsfora som f.eks. TR og MED kan bidrage til at legitimere og skabe opbakning om dine beslutninger.

På modulet arbejder du med følgende temaer: 

 • Skole og skoleledelse i en politisk, administrativ og institutionel kontekst
 • Skolen i tværorganisatorisk kontekst – mellem styring og speciallove
 • Jura og forvaltning i folkeskolen
 • Personalejuridiske temaer i skoleledelsesarbejdet
 • Økonomi og styring i folkeskolen

Modulet er et obligatorisk skolemodul på Diplom i Skoleledelse og et valgmodul på Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet giver 5 ECTS.

 

Skolespecifikt speciale (15 ECTS)

Når du har taget alle modulerne på diplom i skoleledelse, skal du skrive et speciale. Specialet skal tage udgangspunkt i en problemstilling, som relaterer sig specifikt til skoleområdet. Din tilknyttede specialevejleder har stort kendskab til og erfaring fra skoleområdet, så han eller hun kan hjælpe dig til at finde den rette vinkel, de gode undersøgelsesspørgsmål og den bedste fremgangsmåde. 

 

For at blive optaget på uddannelsen skal du som minimum have gennemført en kort videregående uddannelse og have to års erhvervserfaring. Læs mere om adgangskrav her.

Styrk kommunens skoleledere med et lokalt forløb

Komponent kan skræddersy udviklings- og kompetenceforløb, der matcher den enkelte kommunes eller flere samarbejdende kommuners behov for læring og kompetenceudvikling på skoleområdet. Vi understøtter kommunen i at designe og gennemføre konkrete kompetenceforløb, der skaber en tæt kobling mellem Diplom i Skoleledelse og kommunens lokale strategier og indsatser. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til f.eks. uddannelsens indhold, opbygning, udbytte eller muligheden for at bruge fuld merit mellem DIL og DOL, er du velkommen til at kontakte os.