NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Helhedsorienteret skoleudvikling

Hos os har vi arbejdet med helhedsorienteret skoleudvikling med flere end 10.000 ledere og medarbejdere i 13 kommuner. De erfaringer har vi brugt til at videreudvikle nye perspektiver på det, vi kalder et næste niveau for helhedsorienteret skoleudvikling.

Nedenfor beskriver vi konkrete kompetenceudviklingsforløb ud fra de elementer, som vores erfaring har vist os er særligt relevante at have opmærksomheden rettet mod i forhold til at træne, vedligeholde og udvikle et fælles skærpet blik på skoleudviklingen: 

Elementerne kan ses som byggeklodser. Der kan arbejdes med dem enkeltvis, eller de kan kombineres til et sammensat forløb efter behov.

Det endelige forløb skabes naturligvis i tæt dialog med den konkrete kommune, for vi ved, at effekten af et fælles kompetenceforløb afhænger af, at ledelsen på både forvaltnings- og skoleniveau prioriterer og synliggør hvilke indsatser, der skal arbejdes med. Den helhedsorienterede skoleudvikling sker hos jer, derfor er den lokale tilpasning og et tæt samarbejde med forvaltningen/ledelse et vigtigt element undervejs i forløbene.

Praksisnær og pædagogisk ledelse

Lær at fastholde en systematik og en forpligtigelse i samarbejdet, så det skaber læring for alle elever og de voksne.

Ambitionen med forløbet er: 

 • At skoleledelsen bliver bevidste om, hvordan de leder pædagogisk og praksisnært 
 • At skoleledelsen får konkrete redskaber til at fastholde en systematik og forpligtigelse i skolens professionelle læringsfællesskaber herunder udarbejdelse af en taksonomi. 

Læs mere om forløbet

Over to dage sætter vi fokus på:

 • Hvordan vi skal forstå praksisnær pædagogisk ledelse og dets betydning for vores ledelsespraksis
 • Hvordan professionel kapital skal understøtte stærke læringsfællesskaber
 • Udarbejdelse og beskrivelse af en taksonomi for at arbejde systematisk og forpligtende i et lærende professionelt fællesskab. Taksonomien skal understøtte en fælles forståelse for og et fælles billede af, hvilke tegn du som leder skal “lede” efter og skærpe opmærksomheden på, når du skal understøtte og udfordre medarbejderteams i deres kompetenceudvikling. 
 • Konkrete redskaber til, hvordan du skaber og leder effektive møder med fokus på før, under og efter mødet 
 • Hvordan du som leder er med til at fastholde systematikken og forpligtigelsen i det professionelle læringsfællesskab gennem aktionslæring informeret af data fra praksis og forskning. 
 • Hvordan du som leder skaber den gode kommunikation omkring data og udvikler vedvarende feedbackstrukturer fx gennem dit samarbejde med dine teamkoordinatorer. 


Deltagere

Forløbet er for skoleledelser (ledelsesteams) 
 

Distribueret ledelse 

Vi har vi arbejdet med, uddannet og undervist omkring 1.500 teamkoordinatorer fra hele landet. På den baggrund har vi designet en unik uddannelse til de teamkoordinatorer, der koordinerer og står i spidsen for skolens udvikling sammen med skoleledelsen. 

Teamkoordinatoruddannelsen er en praksisnær uddannelse, som giver deltagerne mulighed for at arbejde direkte med opgaver og processer fra egen praksis og på den baggrund bidrage med værdiskabelse og forandring i praksis på egen skole.

Forløbet udbydes både som åbne forløb og som forløb i egen kommune.

Læs mere om forløbet

Med uddannelsen sætter vi fokus på teamkoordinatorens rolle og funktion gennem fem temaer: 

 • Rollen som teamkoordinator 
 • Teamet som professionelt læringsfællesskab 
 • Kommunikation 
 • Mødeledelse, proces- og projektledelse 
 • Teamets arbejde med data. 

Form og deltagere: Forløbet tilbydes som et åbent kursus eller et rekvireret forløb, hvor form og indhold aftales nærmere med den enkelte skole/ kommune. Dette gælder også i forhold til målgruppe, da vi har erfaring for, at forløbet er relevant for alle medarbejdere, der har en særlig rolle/opgave på skolen. 

Læs mere om teamkoordinatoruddannelsen
 

Ekstra forløb for ledelsesteams

Hvad betyder det for ledelsesteamets ledelsesrum at lede og samarbejde med teamkoordinatorer og andre ressourcepersoner på skolen omkring skoleudviklingen? 

Vi har erfaring for, at det har stor betydning for skoleledelsesteamet at få svaret på ovenstående spørgsmål i fællesskab, således at der er klare og tydelige forventninger i samarbejdet i ledelsesteamet og mellem ledelsen og teamkoordinatorerne/ ressourcepersonerne på skolen. 

Derfor tilbyder vi også et seminar med hele ledelsesteamet.

På dagen sætter vi fokus på: 

 • At alle får en koordineret forståelse af, hvad distribueret ledelse er 
 • At alle får mulighed for at kigge ind i egen organisation og skabe sig et overblik over, hvordan der bedrives distribueret ledelse i forhold til medarbejdere, opgaver og funktioner
 • At alle får mulighed for at analysere og vurdere den eksisterende strategi for distribueret ledelse på skolen og vurdere, hvilke tiltag der evt. skal ske fremadrettet for at skabe størst mulig værdi for alles opgaveløsning.   

Deltagere

Et enkelt ledelsesteam eller flere af kommunens ledelsesteams. 

Datainformeret ledelse 

Datainformeret ledelse skal kvalificere vores beslutninger om hvilke indsatser, der skal igangsættes, og hvor skoleudviklingen skal bevæge sig hen. Data kan både hentes fra forskning og praksis. På skoleområdet er der et væld af data at gribe fat i, så øvelsen er faktisk at blive god til at vurdere, hvilke data der er relevante hvornår, og hvilke data der evt. skal “rejse videre”. 

At lede datainformeret skal altså ses som et redskab til at forbedre skolens undervisningspraksis og dermed elevernes læring gennem viden fra praksis og forskning. Heri ligger kompetence til at læse, arbejde med, analysere og argumentere med data samt give feedback.

Læs mere om forløbet

Over to dage arbejder vi med:

 • Hvordan kan data indgå som et aktivt ledelsesredskab, der kvalificerer beslutninger om de næste indsatser og skolestrategiens retning? 
 • Hvilke data har vi allerede, der kan understøtte vores skoleudvikling? 
 • Hvornår er det relevant at supplere med andre data? Hvordan kan data fra forskning give værdi og anvendes i forhold til udvikling af praksis? 
 • Hvordan fremlægger jeg data over for medarbejdere, forvaltning og forældre? 
 • Hvordan kan vi som skole udvikle dataliteracy-kompetencer, altså evnen til at læse, arbejde med, analysere og argumentere med data samt give feedback. 
 • Udvikling af fælles taksonomi: et fælles udgangspunkt for individuel og kollektiv refleksion over mål og progression for færdigheder, viden og kompetencer i forhold til at arbejde datainformeret. Formålet med taksonomien er at udvikle et fælles sprog, fælles ’tegn’ og et fælles udgangspunkt for at identificere individuelle kompetenceudviklingsbehov og for at monitorere progression i læring og kompetenceudvikling for såvel den enkelte som det samlede skolevæsen. 


Deltagere

Forløbet er for ledere og evt. teamkoordinatorer og andre ressourcepersoner 

Seminar for ressourcepersoner

De kommunale ressourcepersoner er et vigtigt bindeled mellem skoler og forvaltning og har en særlig rolle ift. skolernes udvikling af de fagprofessionelle.

Vi har udviklet et seminar for ressourcepersoner, der skal understøtte teamets arbejde med at øge elevernes læring og trivsel, som et element i en helhedsorienteret tilgang til skoleudvikling.

Forløbet tilrettelægges i egen kommune eller i samarbejde med andre kommuner med henblik på at koble til jeres egne udviklingsprocesser og høste fordelen af at opbygge et netværk, der samtidig styrker relationen til hinanden og forståelsen af fælles mål og opgaver.  

Læs mere om forløbet

Over to dage arbejder vi med:

 • At ressourcepersonerne får indsigt i, hvordan data og resultater kan danne udgangspunkt for pædagogisk udvikling
 • At ressourcepersonerne kan analysere og systematisere data og iværksætte relevant intervention på baggrund heraf
 • At ressourcepersonerne kan yde sparring til lærere, pædagoger og skoleledelse ift. udvikling af professionelle læringsfællesskaber
 • At ressourcepersonerne styrker deres legitimitet ift. den nye rolle som sparringspartner. 

Med forskudte undervisningsdage får deltagerne mulighed for at afprøve de metoder og redskaber, vi arbejder med første dag. 

Deltagere

Medarbejdere fra PPR og andre forvaltninger, der har en rolle på skolerne som sparrings- og samarbejdspartner. 
 

Procesledelse 

Med forløbet får du:

 • Viden og forskellige perspektiver på begrebet forandring og om, hvordan du kan lede forandringer og udvikling. 
 • Viden om, hvorfor og hvordan mennesker reagerer på forandringer og redskaber til at håndtere dette. 
 • Viden om roller, positioner og relationers betydning i processer.  
 • Viden om og redskaber til din ledelseskommunikation, når processer skal ledes - før, under og efter. 
 • Forskellige perspektiver på og redskaber til at håndtere konflikter. 
 • Konkrete redskaber til at lede og facilitere forandringsprocesser og møder, så de opleves effektive, relevante og motiverende. 

Forløbet rekvireres af kommunen og kan inden for de overordnede rammer tilpasses den enkelte kommunes praksis og behov.

Læs mere om forløbet

Over tre dage sætter vi fokus på:

 • At indgå i professionelle samtaler og relationer – herunder betydningen af motivation, læring og kompetenceudvikling 
 • Procesledelse af udviklings- og læringsforløb mhp. at styrke medarbejdernes læring og faglige udvikling  
 • Forskellige modeller om forandrings- og udviklingsledelse 
 • Personaleledelse som et centralt element i forandringsprocesser 
 • Betydningen af dine kommunikative handlekompetencer 
 • Betydningen af kapacitet og kultur i forandrings- og udviklingsprocesser.

Deltagere

Forløbet retter sig mod ledere med personaleansvar i skolen.  

Vil du vide mere? Kontakt os i dag

Hvis du har spørgsmål til et eller flere forløb – eller vil høre mere om, hvordan vi kan designe et forløb, der matcher jeres behov, så kontakt os i dag: