NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Strategisk kompetenceudvikling

COK medvirker til at kortlægge kompetencebehov i forhold til fokusområder i kommunerne. Det kan f.eks. være nye krav og forventninger til lederes og medarbejderes opgavevaretagelse og kompetencer i lyset af organisationsomlægninger eller reformimplementering.

Udvikling i tide

Målet med strategisk kompetenceudvikling er at understøtte indfrielsen af organisationens strategi ved at spotte og fremme de kernekompetencer, der understøtter kommunens udviklingsdagsorden. 

Strategisk kompetenceudvikling handler også om at udvikle de nødvendige kompetencer i tide. Det fordrer til stadighed et blik for bevægelser i borgerbehov, teknologi, politik med mere og et beredskab i forhold til at målrette kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere. 

Få hjælp og inspiration i processen

COK hjælper med at tilrettelægge den optimale proces for strategisk kompetenceudvikling afpasset kompleksitet og det konkrete formål. 

Kompetenceudviklingsmodel


I processen tilvejebringes først et billede af det forventede kompetencebehov, afledt af nye fokusområder, reform, nye typer af opgaver eller teknologi – hvilke nye kompetencer kalder forandringen på?

Herefter afdækkes kompetencerne hos den målgruppe, som det primært handler om. Dette giver et grundlag for indsigt i et evt. kompetencegab og dermed et grundlag for at træffe de rette prioriteringer, der hvor gabene er størst i forhold til kritiske kernekompetencer.

Vi har blik for at involvere alle de relevante interessenter i processen, herunder beslutningstagere, de konkrete målgrupper som står i en forandringsproces, MED-udvalg mv.

Med den rette proces, kan kommunen bedre prioritere og kalibrere indsatsen, så den bliver målrettet, sammenhængende og med det nødvendige ejerskab. COK bistår endvidere med tilrettelæggelsen af de rette kompetenceudviklingstiltag, lige fra sidemandsoplæring til netværk, projekter, kurser og interne læringsprocesser.

Vil du vide mere?