NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Teamkoordinatoruddannelsen

En unik og lokalt forankret uddannelse til de teamkoordinatorer, der står i spidsen for den kommunale skoleudvikling – baseret på erfaringer med undervisning af 1.500 teamkoordinatorer.

I Komponent har vi arbejdet med, uddannet og undervist omkring 1.500 teamkoordinatorer fra hele landet. På den baggrund har vi designet en unik uddannelse til de teamkoordinatorer, der koordinerer og står i spidsen for den kommende skoleudvikling. 

Teamkoordinatoruddannelsen er en lokalt forankret og praksisnær uddannelse, som giver deltagerne mulighed for at arbejde direkte med opgaver og processer fra egen praksis og der,ed bidrage til at skabe værdi og forandring i praksis på egen skole. Her sætter vi fokus på teamkoordinatorens rolle og funktion gennem fem temaer: 

  • Rollen som teamkoordinator 
  • Teamet som professionelt læringsfællesskab 
  • Kommunikation 
  • Mødeledelse, proces- og projektledelse 
  • Teamets arbejde med data. 

LÆS OGSÅ: En rolle, man både får og tager

Forløbet udbydes som åbent forløb med individuel tilmelding, eller det kan afholdes lokalt på den enkelte skole eller i den enkelte kommune. Form, indhold og målgruppe aftaler vi sammen inden start.

Gå til forløbets indhold og opbygning

Teamkoordinatoruddannelsen

Styrk dine kompetencer som teamkoordinator.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Professionelle læringsfællesskaber kræver stærke teamkoordinatorer 

Folkeskolens kerneopgave er, at alle elever lærer mest muligt og trives uanset hvilken baggrund, de kommer fra. Det er både en kompleks og spændende opgave for ledere, lærere og pædagoger. Alle skal agere professionelt lærende i forhold til eleverne i et læringsmiljø, der kan betegnes som foranderligt og dynamisk. Samtidig skal alle forholde sig lærende til egen praksis og den fælles praksis. Det stiller store krav til den enkelte og til teamsamarbejdet – det professionelle læringsfællesskab.  

Det er ikke noget nyt at arbejde i teams, og Lærerkommissionen kan i deres rapport konstatere, at teamsamarbejdet af både lærere og ledere opleves som vigtigt og samtidig har uudnyttede potentialer – både når det gælder samarbejdets organisering og indhold. 

Lederne kan ikke løse denne komplekse og kompetencekrævende opgave alene. Derfor fokuserer Lærerkommissionens rapport også på distribueret ledelse, hvor ledere distribuerer særlige opgaver og ansvar ud til bl.a. teamkoordinatorer og andre ressourcepersoner samtidig med, at lederen sikrer, at disse medarbejdere har mandat og kompetencer til at kunne løfte opgaven. 

En opgave, der har fokus på at løse kerneopgaven – alle elevers læring og trivsel – bedst muligt gennem bl.a. reflekterende dialoger med baggrund i data fra praksis og forskning. Et fokus, der også skærper teamets blik for egen læring og udvikling, så læring og kompetenceudvikling fremmes i fællesskabet. 

Teamkoordinatoruddannelsens indhold og opbygning

Teamkoordinatoruddannelsen består i udgangspunktet af fem uddannelsesdage med virtuelle møder, forberedende aktiviteter og refleksionsopgaver indbygget mellem dagene. Forløbet strækker sig typisk over 3-4 måneder, så deltageren har mulighed for at prøve ny viden og handlinger af hjemme på egen skole.

LÆS OGSÅ: En god platform at stå på, så opgaven ses som en positiv udfordring

På uddannelsesdagene har vi fokus på følgende temaer: 
 

Rollen som teamkoordinator

Vi arbejder med teamkoordinatorens mange roller og diskuterer, hvordan man som teamkoordinator lykkes med både at være lærer eller pædagog, kollega og uformel leder. Vi diskuterer desuden rollen i spændingsfeltet mellem ledelse og kollegaer og arbejder med, hvordan teamkoordinatoren kan håndtere alle disse kasketter og samtidig nå i mål med teamets opgaver.

Teamet som professionelt læringsfællesskab

Vi arbejder med professionelle læringsfællesskaber og de værdier og visioner, der ligger til grund for skolens virksomhed og det kollektive ansvar for elevernes læring og udbytte. Vi arbejder med reflekterende og undersøgende metoder som f.eks. kollegabaseret observation og feedback, og hvordan vi kan fremme teamets læring og kompetenceudvikling i fællesskaber.

Ligeværdig og anerkendende kommunikation

Vi arbejder med de grundlæggende principper for fællesskab i det professionelle læringsfællesskab, herunder professionel tone og tillid. Vi ser på, hvordan teamkoordinatoren er toneangivende i sprog og kommunikation. Vi arbejder med kommunikative værktøjer, deltagernes forståelse for forandringsreaktioner og behov, så teamkoordinatorerne rustes til at arbejde med sprog og tillid i teamet.  

Mødeledelse, herunder projekt- og procesledelse

Vi ser på, hvordan teamkoordinatorerne kan strukturere og styre den tid, teamet har sammen. Deltagerne klædes på med modeller og metoder, som hjælper til at strukturere og styre møder og processer og fastholde teamets beslutninger. Vi ser bl.a. på uformel og formel magt og mandat i den asymmetri, der kan opstå i kollegaskabet.

Teamets arbejde med data

Vi arbejdet med forskellige former for data og dokumentationstyper, og med hvordan data kan indgå i teamets arbejde som et redskab til forbedring og udvikling af den fælles praksis. Vi drøfter, hvordan teamkoordinatoren kan sætte pædagogisk data på dagsordenen. Vi gennemgår forskellige modeller til behandling og fortolkning af data, og vi diskuterer data som grundlag for styrket samarbejde og læring i teamet.


Uddannelsesdagene er didaktisk velovervejede med en vekselvirkning mellem undervisning, teori, refleksion, øvelser og gruppearbejde i henhold til praksisnære udfordringer og perspektiver. 

Undervejs i forløbet holder deltagerne to møder med en sparringspartner. Fokus er på at give sparring og refleksion på de praksisopgaver, deltagerne påtager sig undervejs i forløbet. 

Undervisere

Susanne Harder og Lisbeth Tarp Mouritzen har begge stor erfaring fra skoleområdet og underviser til daglig i ledelse og udvikling i skoler og dagtilbud. 

Teamkoordinatoruddannelsen

Styrk dine kompetencer som teamkoordinator.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Vil du vide mere? Kontakt os i dag

Hvis du har spørgsmål til Teamkoordinatoruddannelsen eller vil høre mere om, hvordan vi kan designe et forløb, der matcher jeres behov, så kontakt os i dag: