NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Udredningsværktøjet

Flere kommuner er kommet godt i gang med anvendelse af BørneHandicapUdredningen (BHU), men de nye medarbejdere har stadig en introduktion til gode.

Nogle kommuner har brug for en kick-start – både for medarbejdere i fronten eller modtagelsen og for børnehandicaprådgiverne, mens andre er godt i gang med selve udredningen men mangler erfaring, fif og inspiration til at udarbejde gode brugbare mål for handleplanen og overblik til at udarbejde fælles handleplan for særlig støtte og handicapkompensation.

Få hånd om udredning af børn med funktionsnedsættelse og / eller få hånd om handleplan og opfølgning for børn med funktionsnedsættelse.

Vi udbyder derfor et kursus, hvor vi med en fleksibel deltagerkreds vil forsøge at tilgodese de behov, den enkelte medarbejder har. Kurset er tilrettelagt sådan, at du kan tilmelde dig dag 1 eller dag 2 eller begge dage afhængig af dit behov.

Er du sagsbehandler inden for børnehandicap, sidder du i modtagelsen og skal vurdere, om et barn skal visiteres til børnehandicap, eller har du andre funktioner, hvor du skal tage stilling til, om et barn opfylder betingelserne for servicelovens §§ 41 og 42, eller om barn og familie er berettiget til en handicapkompenserende ydelse, så deltag på dag 1.

Har du allerede godt hånd om selve udredningen, men har brug for en grundig drøftelse af formål, mål og handleplan med efterfølgende opfølgning og tilsyn, så deltag i dag 2.

Og har du brug for en indføring i hele metoden – altså fra udredning hen over faglig vurdering, formål og mål til opfølgning og tilsyn, så tilmeld dig begge dage.

Indhold og udbytte

Dag 1
Med afsæt i Socialstyrelsen fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, får deltagerne på dag 1 et overblik og indblik i BørneHandicapUdredningen.

Vi kommer rundt om formålet med BørneHandicapUdredningen og sammenhængen til ICS. De enkelte faser i udredningen gennemgås, og vi drøfter skalering af barnets funktionsevne. Særlig opmærksomhed får den faglige vurdering, da den er afgørende for, om barnet opfylder betingelserne for den handicapkompenserende støtte samt for udarbejdelse af formål og mål og ikke mindst valg af indsats.

Undervejs vil vi tage et kig på den børnefaglige undersøgelse, BFU, og se på forskelle og ligheder med BHU samt drøfte hvornår, der skal udarbejdes en BHU og hvornår, der skal træffes afgørelse om en BFU. Og ikke mindst tager vi en snak om, hvordan samarbejdet kan tilrettelægges, hvis ansvaret for BHU og BFU ligger hos forskellige medarbejdere.

Dag 2
Efter overblik over Socialstyrelsens pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen, tager vi fat på arbejdet med at opstille formål og mål for indsatsen.

Vi kommer omkring, hvornår og hvordan den frivillige handleplan kan anvendes, og hvordan vi opstiller konkrete individuelle mål – herunder hvordan vi sikrer, at målene bliver så konkrete, at udfører kan tage afsæt i dem og så konkrete, at vi ved opfølgning kan måle på udviklingen.

Særligt vil vi drøfte i hvilke tilfælde, vi kan, skal eller bør sætte mål for de handicapkompenserende ydelser samt hvordan vi kan inddrage familien – herunder hvordan og hvornår vi kan, skal og bør inddrage barnet i målsætningen.

Sidst tager vi en snak om, hvordan vi kan, skal eller bør udarbejde fælles handleplan for råd og vejledning, handicapkompenserende støtte og særlig støtte med inspiration til tilrettelæggelse af arbejdet, hvis ansvaret ligger hos forskellige medarbejdere.

Dag 2 afsluttes med regler og rammer for opfølgning og tilsyn, hvor vi drøfter hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så vi kan foretage samtidig opfølgning på alle indsatser i respekt for de lovkrav, der ligger i de enkelte bestemmelser.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til medarbejdere, der skal udrede, undersøge, vurdere eller træffe afgørelser indenfor børnehandicapområdet.

Hvor og hvornår?

Vi er ved at finde nye datoer. Kig forbi igen snart eller skriv til os, hvis du vil have besked, når vi har fået datoerne på plads. 

Pris

Dag 1 koster 2.295 kr. + moms
Dag 2 koster 2.295 kr. + moms
Begge dage koster 4.150 kr. + moms

Underviser er socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset.
Noter på tilmeldingen i kommentarfeltet, om du vil deltage i dag 1, dag 2 eller begge dage!

Vil du vide mere?

Kontakt: